menu_open
TT. Huế: HT.TS Thích Chơn Thiện thuyết giảng về "Giáo lý Duyên khởi"
14/06/2016 2:26:53 CH
Xem cỡ chữ:
Sáng ngày 11/06/2016 (07/05 năm Bính Thân) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; HT.TS Thích Chơn Thiện - Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban GDTN TƯGH, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã có buổi thuyết giảng về "Giáo lý Duyên khởi" đến toàn thể Tăng Ni sinh Học viện.
TT. Huế: HT.TS Thích Chơn Thiện thuyết giảng về "Giáo lý Duyên khởi"
TT. Huế: HT.TS Thích Chơn Thiện thuyết giảng về "Giáo lý Duyên khởi"
Trong bài thuyết giảng, Hòa thượng đã giảng dạy về định nghĩa Duyên khởi, nội dung của 12 chi phần Duyên khởi: Vô minh (Avijjà), Hành (Sànikharà), Thức (Vinänäànà), Danh sắc (Nàma-rùpa), Lục nhập (Chabbithàna: sáu xứ),  Xúc (Phassa), Thọ (Vedàna), Ái (Tanhà), Thủ (Upàdàna), Hữu (Bhava), Sinh (Jàti), Lão tử (Jarà-marana). Đồng thời, Hòa thượng cũng giảng giải về các hệ luận, vận hành, sự liên quan giữa Duyên khởi và các giáo lý khác, các lý thuyết về nhân tính, thiền định và sự áp dụng của duyên khởi vào các lĩnh vực của xã hội.
Hòa thượng nhấn mạnh: "Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni và chư Thế Tôn quá khứ đều giác ngộ Vô thượng giác từ giáo lý Duyên khởi (vì Duyên khởi là thực tính, thực tướng của tất cả pháp)". 
Giáo lý Duyên khởi là căn bản của hệ thống triết học Phật giáo. Nhận thức đúng giáo lý Duyên khởi sẽ giúp cho các học viên, hành giả thấy rõ sự thật của con người, cuộc đời và giá trị hạnh phúc.
Một số hình ảnh của buổi thuyết giảng:
 
 
 
ĐĐ.TS Thích Quang Tư giới thiệu mở đầu
 
 
 
HT.TS Thích Chơn Thiện thuyết giảng "Giáo lý Duyên khởi" đến toàn thể Tăng Ni sinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phương tiện: 0
Xuất phát: 35
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế