menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái
Xem cỡ chữ:
Chiều 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế); chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử hành lễ Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái nhân Đại lễ Vu lan PL.2567-DL.2023.
Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái
Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái

Cử hành Nghi lễ Chẩn tế truyền thống có TT.Thích Lương Nguyên, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế, đương vi sám chủ cùng chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế.

Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (26-30/8/2023) với nhiều nghi lễ, hoạt động Phật sự phong phú, ý nghĩa như Khai kinh và Tụng kinh Vu Lan, Báo Ân, Lễ Tự tứ của chư Tăng, Cử hành chính thức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567, Pháp hội cúng dường trai Tăng, Tặng quà từ thiện, Đăng đàn Chẩn tế, Cúng Ngọ - Hoàn kinh…, nhằm nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và âm siêu dương thái.

Một số hình ảnh ghi nhận:

TT.Thích Lương Nguyên cử hành nghi lễ Chẩn tế

Nhật Lưu

Ban chuyên môn

Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái
Xem cỡ chữ:
Chiều 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế); chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử hành lễ Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái nhân Đại lễ Vu lan PL.2567-DL.2023.
Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái
Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái

Cử hành Nghi lễ Chẩn tế truyền thống có TT.Thích Lương Nguyên, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế, đương vi sám chủ cùng chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế.

Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (26-30/8/2023) với nhiều nghi lễ, hoạt động Phật sự phong phú, ý nghĩa như Khai kinh và Tụng kinh Vu Lan, Báo Ân, Lễ Tự tứ của chư Tăng, Cử hành chính thức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567, Pháp hội cúng dường trai Tăng, Tặng quà từ thiện, Đăng đàn Chẩn tế, Cúng Ngọ - Hoàn kinh…, nhằm nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và âm siêu dương thái.

Một số hình ảnh ghi nhận:

TT.Thích Lương Nguyên cử hành nghi lễ Chẩn tế

Nhật Lưu

Phật giáo huyện - thị xã

Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái
Xem cỡ chữ:
Chiều 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế); chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử hành lễ Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái nhân Đại lễ Vu lan PL.2567-DL.2023.
Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái
Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái

Cử hành Nghi lễ Chẩn tế truyền thống có TT.Thích Lương Nguyên, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế, đương vi sám chủ cùng chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế.

Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (26-30/8/2023) với nhiều nghi lễ, hoạt động Phật sự phong phú, ý nghĩa như Khai kinh và Tụng kinh Vu Lan, Báo Ân, Lễ Tự tứ của chư Tăng, Cử hành chính thức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567, Pháp hội cúng dường trai Tăng, Tặng quà từ thiện, Đăng đàn Chẩn tế, Cúng Ngọ - Hoàn kinh…, nhằm nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và âm siêu dương thái.

Một số hình ảnh ghi nhận:

TT.Thích Lương Nguyên cử hành nghi lễ Chẩn tế

Nhật Lưu

Cơ sở trực thuộc

Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái
Xem cỡ chữ:
Chiều 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế); chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử hành lễ Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái nhân Đại lễ Vu lan PL.2567-DL.2023.
Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái
Đăng đàn Chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái

Cử hành Nghi lễ Chẩn tế truyền thống có TT.Thích Lương Nguyên, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế, đương vi sám chủ cùng chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế.

Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (26-30/8/2023) với nhiều nghi lễ, hoạt động Phật sự phong phú, ý nghĩa như Khai kinh và Tụng kinh Vu Lan, Báo Ân, Lễ Tự tứ của chư Tăng, Cử hành chính thức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567, Pháp hội cúng dường trai Tăng, Tặng quà từ thiện, Đăng đàn Chẩn tế, Cúng Ngọ - Hoàn kinh…, nhằm nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và âm siêu dương thái.

Một số hình ảnh ghi nhận:

TT.Thích Lương Nguyên cử hành nghi lễ Chẩn tế

Nhật Lưu