menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Xem cỡ chữ:
Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão (29-8-2023), tại 4 trú xứ an cư của Chư Ni tỉnh TT Huế đã trang nghiêm thực hiện lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc mùa an cư Phật lịch 2567.
Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Trước buổi lễ, đại diện Ban Chức sự sang Đại Tăng cầu giáo giới và được Đại Tăng giáo sắc chư Ni y theo luật mà thực hành lễ Tự tứ.

Sau khi niêm hương lễ Phật, chư Ni cử hành lễ sám hối và thực hiện tác pháp Tự tứ, lần lượt 3 vị đối thú Tự tứ như pháp. 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Truyền thông trú xứ Ni

Ban chuyên môn

Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Xem cỡ chữ:
Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão (29-8-2023), tại 4 trú xứ an cư của Chư Ni tỉnh TT Huế đã trang nghiêm thực hiện lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc mùa an cư Phật lịch 2567.
Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Trước buổi lễ, đại diện Ban Chức sự sang Đại Tăng cầu giáo giới và được Đại Tăng giáo sắc chư Ni y theo luật mà thực hành lễ Tự tứ.

Sau khi niêm hương lễ Phật, chư Ni cử hành lễ sám hối và thực hiện tác pháp Tự tứ, lần lượt 3 vị đối thú Tự tứ như pháp. 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Truyền thông trú xứ Ni

Phật giáo huyện - thị xã

Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Xem cỡ chữ:
Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão (29-8-2023), tại 4 trú xứ an cư của Chư Ni tỉnh TT Huế đã trang nghiêm thực hiện lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc mùa an cư Phật lịch 2567.
Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Trước buổi lễ, đại diện Ban Chức sự sang Đại Tăng cầu giáo giới và được Đại Tăng giáo sắc chư Ni y theo luật mà thực hành lễ Tự tứ.

Sau khi niêm hương lễ Phật, chư Ni cử hành lễ sám hối và thực hiện tác pháp Tự tứ, lần lượt 3 vị đối thú Tự tứ như pháp. 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Truyền thông trú xứ Ni

Cơ sở trực thuộc

Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Xem cỡ chữ:
Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão (29-8-2023), tại 4 trú xứ an cư của Chư Ni tỉnh TT Huế đã trang nghiêm thực hiện lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc mùa an cư Phật lịch 2567.
Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Chư Ni tỉnh TT Huế tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Trước buổi lễ, đại diện Ban Chức sự sang Đại Tăng cầu giáo giới và được Đại Tăng giáo sắc chư Ni y theo luật mà thực hành lễ Tự tứ.

Sau khi niêm hương lễ Phật, chư Ni cử hành lễ sám hối và thực hiện tác pháp Tự tứ, lần lượt 3 vị đối thú Tự tứ như pháp. 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Truyền thông trú xứ Ni