menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Hội nghị Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Xem cỡ chữ:
Chiều 10/5/2023 (21.3 Quý Mão) tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tăng Ni tỉnh năm 2023, hội nghị với sự tham dự đông đủ của chư Tôn thiền đức, quý Tăng Ni trên địa bàn tỉnh.
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự điều hành phiên thảo luận
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự điều hành phiên thảo luận

Chứng minh, tham dự hội nghị có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Chơn Hương, đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường trên địa bàn tỉnh TT.Huế.

Niệm Phật cầu gia bị

HT.Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc

HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế đã đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh “Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ 2022-2027 từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII tỉnh nhà, nghị quyết Đại hội IX toàn quốc. Ban Trị sự và các cấp Giáo hội, Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà đang tích cực tổ chức các hoạt động Phật sự theo chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như truyền thống Phật giáo xứ Huế như: Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, Lễ hội Quán Thế Âm… Đặc biệt, trong thời gian đến, Giáo hội sẽ quán triệt phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII, Quy chế hoạt động của các cấp Giáo hội, các Ban Ngành viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà; từng bước thực hiện thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở, ổn định đời sống tu tập của Tăng Ni Phật tử, phát triển các cơ sở tự viện thành tổ chức Giáo hội vững mạnh, cơ sở văn hóa tâm linh tôn giáo quan trọng trong lòng dân tộc, góp phần vào sứ mệnh hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đạo đức văn hóa của quê hương, đất nước. Trên tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là ngọn cờ đầu cho sự ổn định và phát triển của Phật giáo tỉnh nhà trong thời đại mới. Sự nghiệp Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh luôn lấy trí tuệ làm đầu, lấy đức hạnh làm căn bản, đoàn kết thanh tịnh trong việc tu học và hoạt động Phật sự, khiến nguồn mạch Chánh pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật trường lưu bất diệt”.

HT.Thích Giác Đạo đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 của Trung ương Giáo hội

Tại hội nghị, chư Tôn thiền đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 của Trung ương Giáo hội, đọc Thông báo về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 tại Thừa Thiên Huế, trình đọc danh sách Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ tại Thừa Thiên Huế, phổ biến Hiến chương sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

HT.Thích Huệ Phước phổ biến Hiến chương sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương NK.2022-2027

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

Minh Thắng - Văn Lộc

Ban chuyên môn

Hội nghị Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Xem cỡ chữ:
Chiều 10/5/2023 (21.3 Quý Mão) tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tăng Ni tỉnh năm 2023, hội nghị với sự tham dự đông đủ của chư Tôn thiền đức, quý Tăng Ni trên địa bàn tỉnh.
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự điều hành phiên thảo luận
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự điều hành phiên thảo luận

Chứng minh, tham dự hội nghị có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Chơn Hương, đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường trên địa bàn tỉnh TT.Huế.

Niệm Phật cầu gia bị

HT.Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc

HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế đã đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh “Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ 2022-2027 từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII tỉnh nhà, nghị quyết Đại hội IX toàn quốc. Ban Trị sự và các cấp Giáo hội, Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà đang tích cực tổ chức các hoạt động Phật sự theo chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như truyền thống Phật giáo xứ Huế như: Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, Lễ hội Quán Thế Âm… Đặc biệt, trong thời gian đến, Giáo hội sẽ quán triệt phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII, Quy chế hoạt động của các cấp Giáo hội, các Ban Ngành viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà; từng bước thực hiện thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở, ổn định đời sống tu tập của Tăng Ni Phật tử, phát triển các cơ sở tự viện thành tổ chức Giáo hội vững mạnh, cơ sở văn hóa tâm linh tôn giáo quan trọng trong lòng dân tộc, góp phần vào sứ mệnh hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đạo đức văn hóa của quê hương, đất nước. Trên tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là ngọn cờ đầu cho sự ổn định và phát triển của Phật giáo tỉnh nhà trong thời đại mới. Sự nghiệp Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh luôn lấy trí tuệ làm đầu, lấy đức hạnh làm căn bản, đoàn kết thanh tịnh trong việc tu học và hoạt động Phật sự, khiến nguồn mạch Chánh pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật trường lưu bất diệt”.

HT.Thích Giác Đạo đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 của Trung ương Giáo hội

Tại hội nghị, chư Tôn thiền đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 của Trung ương Giáo hội, đọc Thông báo về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 tại Thừa Thiên Huế, trình đọc danh sách Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ tại Thừa Thiên Huế, phổ biến Hiến chương sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

HT.Thích Huệ Phước phổ biến Hiến chương sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương NK.2022-2027

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

Minh Thắng - Văn Lộc

Phật giáo huyện - thị xã

Hội nghị Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Xem cỡ chữ:
Chiều 10/5/2023 (21.3 Quý Mão) tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tăng Ni tỉnh năm 2023, hội nghị với sự tham dự đông đủ của chư Tôn thiền đức, quý Tăng Ni trên địa bàn tỉnh.
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự điều hành phiên thảo luận
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự điều hành phiên thảo luận

Chứng minh, tham dự hội nghị có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Chơn Hương, đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường trên địa bàn tỉnh TT.Huế.

Niệm Phật cầu gia bị

HT.Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc

HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế đã đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh “Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ 2022-2027 từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII tỉnh nhà, nghị quyết Đại hội IX toàn quốc. Ban Trị sự và các cấp Giáo hội, Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà đang tích cực tổ chức các hoạt động Phật sự theo chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như truyền thống Phật giáo xứ Huế như: Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, Lễ hội Quán Thế Âm… Đặc biệt, trong thời gian đến, Giáo hội sẽ quán triệt phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII, Quy chế hoạt động của các cấp Giáo hội, các Ban Ngành viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà; từng bước thực hiện thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở, ổn định đời sống tu tập của Tăng Ni Phật tử, phát triển các cơ sở tự viện thành tổ chức Giáo hội vững mạnh, cơ sở văn hóa tâm linh tôn giáo quan trọng trong lòng dân tộc, góp phần vào sứ mệnh hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đạo đức văn hóa của quê hương, đất nước. Trên tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là ngọn cờ đầu cho sự ổn định và phát triển của Phật giáo tỉnh nhà trong thời đại mới. Sự nghiệp Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh luôn lấy trí tuệ làm đầu, lấy đức hạnh làm căn bản, đoàn kết thanh tịnh trong việc tu học và hoạt động Phật sự, khiến nguồn mạch Chánh pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật trường lưu bất diệt”.

HT.Thích Giác Đạo đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 của Trung ương Giáo hội

Tại hội nghị, chư Tôn thiền đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 của Trung ương Giáo hội, đọc Thông báo về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 tại Thừa Thiên Huế, trình đọc danh sách Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ tại Thừa Thiên Huế, phổ biến Hiến chương sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

HT.Thích Huệ Phước phổ biến Hiến chương sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương NK.2022-2027

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

Minh Thắng - Văn Lộc

Cơ sở trực thuộc

Hội nghị Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Xem cỡ chữ:
Chiều 10/5/2023 (21.3 Quý Mão) tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tăng Ni tỉnh năm 2023, hội nghị với sự tham dự đông đủ của chư Tôn thiền đức, quý Tăng Ni trên địa bàn tỉnh.
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự điều hành phiên thảo luận
HT.Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự điều hành phiên thảo luận

Chứng minh, tham dự hội nghị có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Chơn Hương, đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường trên địa bàn tỉnh TT.Huế.

Niệm Phật cầu gia bị

HT.Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc

HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT.Huế đã đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh “Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ 2022-2027 từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII tỉnh nhà, nghị quyết Đại hội IX toàn quốc. Ban Trị sự và các cấp Giáo hội, Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà đang tích cực tổ chức các hoạt động Phật sự theo chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như truyền thống Phật giáo xứ Huế như: Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, Lễ hội Quán Thế Âm… Đặc biệt, trong thời gian đến, Giáo hội sẽ quán triệt phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII, Quy chế hoạt động của các cấp Giáo hội, các Ban Ngành viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà; từng bước thực hiện thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở, ổn định đời sống tu tập của Tăng Ni Phật tử, phát triển các cơ sở tự viện thành tổ chức Giáo hội vững mạnh, cơ sở văn hóa tâm linh tôn giáo quan trọng trong lòng dân tộc, góp phần vào sứ mệnh hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, đạo đức văn hóa của quê hương, đất nước. Trên tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là ngọn cờ đầu cho sự ổn định và phát triển của Phật giáo tỉnh nhà trong thời đại mới. Sự nghiệp Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh luôn lấy trí tuệ làm đầu, lấy đức hạnh làm căn bản, đoàn kết thanh tịnh trong việc tu học và hoạt động Phật sự, khiến nguồn mạch Chánh pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật trường lưu bất diệt”.

HT.Thích Giác Đạo đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 của Trung ương Giáo hội

Tại hội nghị, chư Tôn thiền đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 của Trung ương Giáo hội, đọc Thông báo về việc tổ chức An cư kiết hạ Pl.2567 tại Thừa Thiên Huế, trình đọc danh sách Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ tại Thừa Thiên Huế, phổ biến Hiến chương sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

HT.Thích Huệ Phước phổ biến Hiến chương sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương NK.2022-2027

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

Minh Thắng - Văn Lộc