menu_open

Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế) đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội cúng dường trai Tăng nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023. Buổi lễ với sự tham dự của hơn 1,400 chư Tôn thiền đức Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567

Một số hình ảnh ghi nhận được:

ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc danh sách các đơn vị, cá nhân thành tâm cúng dường

Đại diện quý Đạo hữu Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn thiền đức

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ

Cử hành nghi lễ

TT.Thích Lương Nguyên xướng lễ

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Ban chuyên môn

Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế) đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội cúng dường trai Tăng nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023. Buổi lễ với sự tham dự của hơn 1,400 chư Tôn thiền đức Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567

Một số hình ảnh ghi nhận được:

ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc danh sách các đơn vị, cá nhân thành tâm cúng dường

Đại diện quý Đạo hữu Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn thiền đức

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ

Cử hành nghi lễ

TT.Thích Lương Nguyên xướng lễ

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Phật giáo huyện - thị xã

Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế) đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội cúng dường trai Tăng nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023. Buổi lễ với sự tham dự của hơn 1,400 chư Tôn thiền đức Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567

Một số hình ảnh ghi nhận được:

ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc danh sách các đơn vị, cá nhân thành tâm cúng dường

Đại diện quý Đạo hữu Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn thiền đức

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ

Cử hành nghi lễ

TT.Thích Lương Nguyên xướng lễ

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế

Cơ sở trực thuộc

Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Xem cỡ chữ:
Sáng 14 tháng 7 năm Quý Mão (29/8/2023) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế) đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội cúng dường trai Tăng nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2567-DL.2023. Buổi lễ với sự tham dự của hơn 1,400 chư Tôn thiền đức Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Hình ảnh Pháp hội Trai tăng cúng dường nhân lễ Vu lan báo hiếu PL.2567

Một số hình ảnh ghi nhận được:

ĐĐ.Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

ĐĐ.Thích Chí Viên đọc danh sách các đơn vị, cá nhân thành tâm cúng dường

Đại diện quý Đạo hữu Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn thiền đức

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ

Cử hành nghi lễ

TT.Thích Lương Nguyên xướng lễ

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế