Tổ sư Tâm Khoan
Tổ sư
Tâm Khoan
1874 – 1937

Tiểu sử

Ngài thế danh Phạm văn Phổ tức Phạm Xuân Khiêm sinh ngày 11 tháng 9 năm Giáp Tuất (1874) người thôn Trung Kiên, Bích La, Đăng Xương, Quảng Trị. Thân phụ là Phạm Văn Huấn, thân mẫu là bà Lê Thị Mẹ. Ngài là vị đồng niên xuất gia, đầu sư với Hòa thượng Hải Thuận chùa Báo Quốc, Pháp danh Thanh Đức, tự Tâm Khoan, đời thứ 41 dòng Lâm Tế, pháp phái Liễu Quán. Năm 20 tuổi được bổn sư cho thọ giới Cụ túc tại giới đàn Báo Quốc năm 1894 và cũng do Ngài Hải Thuận làm Đàn đầu Hòa thượng. Sau đó được bổn sư cho Kệ phú Pháp:
                         清  兒  有  德  進  心  禪
                         嘉  慶  希  然  道  永  傳
                         得  法  須  憑  微  妙  法
                         何  勞  別  外  法  心  玄。
Phiên âm:         Thanh nhi hữu đức tấn tâm thiền,
                         Gia Khánh hi nhiên đạo vĩnh truyền.

 Đắc Pháp tu bằng vi diệu pháp
                      Hà lao biệt ngoại pháp tâm huyền.
Nguyễn Lê Châu dịch:
                     Thầy Thanh có đức phụng vâng Thiền,
                      Mừng chúc hòa vui đạo mãi truyền.
                      Đắc Pháp hãy nương vi diệu pháp,
                      Cần chi pháp khác nhọc cầu huyền.
                                        
Khi đắc Pháp đại sư, Ngài được cho Pháp hiệu Tâm Khoan. Đến năm 1911 được Sơn môn suy cử làm Trú trì chùa Báo Quốc, sau đó lại được bảo cử kiêm nhiệm trú trì chùa Thuyền Tôn (kế vị Ngài Tâm Thiền), chùa Kim Tiên và chùa Quang Bảo. Đến năm Bảo Đại thứ 12 (1937) Ngài thị tịch, thọ 64 tuổi. Nhập tháp ở phía Nam chùa Thuyền Tôn cách chùa khoảng 500 mét.
 

Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn
Chư Tôn Thiện Đức & Cư Sĩ Hữu Công Phật Giáo Thuận Hóa - Tập 1
Tiểu sử các chư tôn thiền đức
Xem cỡ chữ: